Privacy beleid

Het volgende privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website www.ist-uv.com (hierna “Website”).


Gegevensbescherming is erg belangrijk voor ons. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens zodat we u de bovengenoemde website kunnen aanbieden. Dit privacy beleid beschrijft hoe en waarom uw gegevens worden verzameld en gebruikt en welke opties u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.


Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en overgedragen in overeenstemming met dit privacy beleid.

1. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG  ligt bij

 

Bedrijf:        IST Metz GmbH

Adres:         Lauterstrasse 14-18, 72622 Nuertingen, Germany

Tel:             +49 (0)7022 6002 0

E-Mail:        datenschutzbeauftragter@ist-uv.com

 

Als u bezwaar wilt maken tegen het feit dat wij uw gegevens volledig verzamelen of verwerken en gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid of voor bepaalde aspecten, kunt u uw bezwaar richten aan het hierboven vermelde adres.U kunt dit privacy beleid op elk gewenst moment opslaan en afdrukken.

2. Algemeen gebruik van de website

2.1 Toegang tot gegevens

Wij verzamelen informatie over u, wanneer u deze website gebruikt. We verzamelen automatisch informatie over hoe u onze website gebruikt en met ons communiceert en slaan gegevens over uw computer of mobiele apparaat op. We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke gelegenheid waarop onze website wordt bezocht (serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de datum en tijd van toegang tot de website, het verschil in tijdsvlak met Greenwich Mean Time (GMT), de inhoud van het verzoek (specifieke pagina), het volume van de verzonden gegevens, een rapport van succesvolle toegang (HTTP-antwoordcode), de taal en versie van de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem en de bijbehorende toegangsstatus, de verwijzende URL (dwz de vorige bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

 

We gebruiken deze loggegevens, die geen verwijzingen naar u als persoon of enige andere profilering bevatten, voor statistische evaluaties met als doel het functioneren, optimaliseren en waarborgen van de beveiliging van onze website. We gebruiken deze gegevens ook om anonieme informatie te verzamelen over het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en over de mate waarin en de manier waarop onze website en services worden gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen we gepersonaliseerde en locatie specifieke content bieden, gegevensverkeer analyseren, fouten detecteren en oplossen en onze services verbeteren.We behouden ons het recht voor om de protocolgegevens achteraf te controleren als er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van onwettig gebruik op basis van concreet bewijs. We slaan IP-adressen voor een beperkte tijd op in de logbestanden als dit voor beveiligingsdoeleinden noodzakelijk is. We slaan ook IP-adressen op als we een concreet vermoeden hebben van een misdaad die wordt begaan met behulp van onze website.

 

2.2 Contact via e-mail

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via ons contactformulier of e-mail), slaan wij uw gegevens op zodat we uw verzoek en alle gerelateerde verzoeken kunnen verwerken. We bewaren en gebruiken alleen andere persoonlijke gegevens als u daarvoor toestemming geeft of als dit wettelijk is toegestaan.

 

2.3 Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en uw gebruik van de website analyseren. De informatie die door de cookies wordt geproduceerd over het gebruik van deze website door de gebruiker, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

 

Als IP-anonimisering echter op de site is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte verkort voordat het wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen naar een server van Google in de VS verzonden en daar in uitzonderingsgevallen ingekort. IP-anonimisering wordt gebruikt op deze website. Google zal deze informatie in onze naam gebruiken om uw gebruik van onze Website te beoordelen, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en ons meer diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van de Website en internet.

 

Het IP-adres dat wordt verzonden vanuit uw browser met Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de juiste instelling in uw browser te wijzigen. Let op: als u dit doet, betekent dit dat u niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.


U kunt ook voorkomen dat cookies gegevens verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de Website (inclusief uw IP-adres) en voorkomen dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is via deze link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

Als een alternatief voor de browser-plug-in of als u zich op een browser op een mobiel apparaat bevindt, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te schakelen, waardoor Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website zal verzamelen (deze optie kiezen -out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies uit uw browser verwijdert, moet u nogmaals op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen: Google Analytics uitschakelen

 

2.4       Juridisch kader en opslagperiode

Het wettelijke kader voor het verwerken van gegevens in overeenstemming met de bovengenoemde secties is artikel 6 para. 1 f) van de AVG. Onze belangen in het verwerken van gegevens zorgen er in het bijzonder voor dat onze website wordt beheerd en beveiligd is, onderzoeken hoe bezoekers onze website gebruiken en het gebruik van onze website vereenvoudigen.


Indien niet anders vermeld, bewaren we persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om het beoogde doel te bereiken.

3. Uw rechten als persoon beïnvloed door gegevensverwerking

Volgens de toepasselijke wetgeving hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u deze rechten wilt claimen, stuur dan een e-mail of een brief met informatie waarmee wij u duidelijk kunnen identificeren op het adres dat in sectie 1 is vermeld.

 

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

 

3.1 Recht op bevestiging en informatie

U hebt te allen tijde het recht om een bevestiging van ons te ontvangen of persoonsgegevens over u worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens samen met een kopie van deze gegevens gratis te ontvangen. Bovendien hebt u recht op de volgende informatie:

 • 1. doeleinden voor verwerking;
 • 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • 3. de ontvanger of categorieën van de ontvanger van wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • 4. de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, of als dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen;
 • 5. u heeft het recht om persoonsgegevens over u te laten corrigeren of verwijderen of om de verwerking van uw gegevens te laten beperken door de verantwoordelijken en hebben het recht om bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking;
 • 6. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • 7. als persoonlijke gegevens niet bij u worden verzameld, hebt u recht op alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • 8.een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, conform artikel 22 leden 1 en 4 van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de effecten en de gewenste resultaten van deze verwerking voor u .

Als persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derde landen of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om te worden geïnformeerd over de passende voorzorgsmaatregelen op grond van artikel 46 van de AVG met betrekking tot deze verzending.

 

3.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht om ons te verzoeken onmiddellijk onjuiste persoonlijke gegevens over u te corrigeren. Met het oog op de doeleinden hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens ingevuld te hebben, inclusief door middel van een aanvullende verklaring.

 

3.3  Recht om te wissen (“Recht om te worden vergeten’)

U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd en wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is:

 • 1. De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of op enige andere wijze zijn verwerkt.
 • 2. U trekt uw toestemming in, waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 (a) of artikel 9 lid 2 (a) van de AVG, en er is geen andere wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken van uw gegevens.
 • 3. U verzet zich tegen het verwerken van uw gegevens op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen zwaarwegende, gerechtvaardigde redenen, of u verzet tegen uw gegevens die worden verwerkt overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG.
 • 4. De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • 5.De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in overeenstemming met de EU-wetgeving of het recht van de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen .
 • 6. Persoonlijke gegevens worden verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG.

Als we persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en we door artikel 17 van de AVG verplicht zijn deze te verwijderen, zullen we passende maatregelen nemen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten om degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens te informeren dat u hen hebt verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens en kopieën of replica's van deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

 

3.4  Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken als een van de volgende voorwaarden geldig is:

 • 1. u heeft de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van die persoonlijke gegevens te verifiëren;
 • 2. de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
 • 3. we hebben niet langer de persoonlijke gegevens nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt deze nodig voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims, of
 • 4. u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 in afwachting van de verificatie of onze legitieme redenen voorrang hebben boven die van u.

 

3.5  Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om persoonlijke gegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en hebben het recht om deze gegevens zonder belemmering van ons over te dragen aan een andere controller, als:

 • 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming ingevolge artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVGB of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG; en
 • 2. De verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met paragraaf 1 heeft u het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons worden doorgegeven aan een andere partij, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

3.6 Recht op bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende u, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG, inclusief profilering op basis van die bepalingen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

 

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor direct mail, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, inclusief profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, hebt u om redenen die verband houden met uw specifieke situatie het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van u, tenzij de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

 

3.7 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen teweegbrengt met betrekking tot u of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt.
 

3.8  Recht om toestemming te herroepen

U hebt het recht om uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken.

 

3.9  Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

In de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van arbeid of plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u onwettig is.

4. Dataveiligheid

We doen ons uiterste best om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen binnen de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.


Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen met behulp van codering. We gebruiken het versleutelingssysteem SSL (Secure Sockets Layer), maar houd er rekening mee dat absolute veiligheid niet kan worden gegarandeerd bij het online verzenden van gegevens (bijvoorbeeld via e-mailcorrespondentie). Het is niet mogelijk om volledige bescherming tegen toegang door derden te garanderen.


Om uw gegevens te beveiligen, nemen we technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we altijd up-to-date houden met de huidige stand van de technologie.


We kunnen ook niet garanderen dat onze service op bepaalde tijden beschikbaar zal zijn; fouten, onderbrekingen en storingen zijn niet volledig te vermijden. De servers die we gebruiken, worden grondig en regelmatig geback-upt.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming gebeurt niet op basis van het verzamelen van persoonlijke gegevens.

6. Gegevens doorgeven aan derden; Geen overdracht van gegevens naar niet-EU-landen

In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen binnen ons bedrijf.


Indien en voor zover wij betrokken zijn bij derden (zoals een logistieke dienstverlener) met het doel een overeenkomst te vervullen, zullen zij alleen persoonsgegevens ontvangen die noodzakelijk zijn voor de betreffende dienst.


In het geval dat we bepaalde delen van onze gegevensverwerking uitbesteden, binden we de gegevensverwerker contractueel om alleen persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving en om de bescherming van de rechten van de betreffende persoon te garanderen.

 

Gegevens overbrengen naar lichamen of personen buiten de EU buiten de gevallen die worden beschreven in de uitleg in punt 2.3, komen niet voor en zijn niet gepland.

7. Functionaris voor gegevensbescherming

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

datenschutzbeauftragter@ist-uv.com

 

Download Privacy Beleid